HomeOver SBROnze werkwijze

Onze werkwijze

Stichting Bram Ridderkerk gaat op de volgende wijze te werk om de ontwikkelingsstimulatie zo goed mogelijk vorm te geven:

 • Multidisciplinair werken

Inschakelen van deskundigheid op maat. De kinderen die door Stichting Bram worden ondersteund hebben vaak een ingewikkeld scala van beperkingen. De begeleiders zijn dan ook aangesteld op basis van een goede, gerichte opleiding en voldoende ervaring/kennis. In het vaste team werken de volgende specialisten/therapeuten:

 • Zorgmanager
 • Teamleider
 • Leerkracht basisonderwijs
 • Persoonlijk begeleider
 • Assistent persoonlijk begeleider
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Ergotherapeut
 • Muziekagoog

Tevens kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van de volgende specialisten:

 • Samenwerkingsverband RiBA
 • Wijkteam BAR-gemeenten
 • Revalidatie-arts; Revalidatie Centrum Rijndam
 • Bartiméus; specialist voor blinden en slechtzienden
 • Auris; voor gehoor, spraak en taal

Naast de reguliere evaluaties, vinden er twee keer per schooljaar evaluaties met het gehele multidisciplinaire team plaats. De individuele hulpplannen en evaluaties worden altijd met de ouders besproken en schriftelijk vastgelegd. Alle gegevens worden in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) volgens het door ons opgestelde privacyreglement gedocumenteerd.

 • Hoge bezetting

Per 5 kinderen werken we met 3 goed gekwalificeerde begeleiders in bezit van een pedagogische diploma, minimaal 1 stagiaire en vrijwilliger. Dit maakt mogelijk dat we vaak individueel kunnen werken met een kind en individueel werken is bij deze kinderen bijna een voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren.

 • Persoonlijke leerlijnen en zorg op maat

We gebruiken programma’s die gerichte observaties koppelt aan direct toepasbare activiteiten. Dit biedt ondersteuning bij het plannen van activiteiten van binnenkomst van de kinderen tot vertrek. We bekijken samen met de therapeuten, specialisten en ouders per kind welk programma het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden. Op deze manier krijgt elk kind een programma op maat. Hiervoor gebruiken we onder andere de methode “Ervaar het maar” en de ZML-leerlijnen van het CED. Vanuit het onderwijs wordt er tevens gewerkt met onder andere Leespraat en Lijn 3.

Elk kind heeft een eigen Zorg- en Ondersteuningsplan waarin zijn/haar doelen en hulpvragen staan genoteerd. Elk plan wordt tussentijds en standaard twee keer per schooljaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld of aangevuld. Deze evaluaties worden tevens in het plan opgenomen. De ouders worden elke periode zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom hun kind en krijgen ten allen tijde een kopie van het plan.

 • Alertheid

Door gericht de aanwezigheid, aanrakingen en geluiden van de andere kinderen van de school in te zetten kunnen we de alertheid van onze kinderen vergroten. Per kind wordt in beeld gebracht wat precies werkt voor hem/haar. Met de grotere alertheid nemen de kansen op ontwikkeling toe.

 

 • Voorbeelden 

In sommige gevallen zullen onze kinderen met EMB kunnen profiteren van de voorbeeldfunctie van de andere kinderen van school. Als ze die voorbeelden gaan proberen te imiteren kunnen we daar direct met onze ondersteuning op inspringen.

   
 • Techniek

Ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingsstimulatie voor kinderen met EMB worden nauwlettend gevolgd. Dit kunnen behandelingsvormen en therapieën zijn, maar ook technische voorzieningen. Als dit kansen lijkt te bieden voor een of meer kinderen wordt er zo snel mogelijk mee aan de slag gegaan of wordt het apparaat indien mogelijk aangeschaft.

 

 • Efficiënt  werken

Tijdsbesparing in de zorg is noodzakelijk en goed mogelijk. Vaak om kosten te besparen, maar in ons geval vooral om deze tijd gelijk weer in te zetten voor de (individuele) aandacht voor de kinderen. Ook bij de dagelijkse informatie over de kinderen tussen thuis en school zal gekeken worden naar een zeer efficiënte werkwijze. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld een aparte ouder log-in pagina op onze website.

 

 • Sensorische integratie 

Sensorische integratie (s.i.) is de neurologische procedure om de informatie te organiseren die we van ons lichaam en de wereld om ons heen binnen krijgen zodat we die in ons dagelijks leven kunnen gebruiken. Vaak is er bij onze doelgroep sprake van één of meerdere stoornissen binnen dit gebied. De stimulering van de sensorische integratie loopt als een rode draad door ons dagprogramma heen. Ook de therapeuten die met de kinderen werken zijn op het gebied van s.i. gespecialiseerd. 


 

Globale dagindeling

Dagelijks hebben de ouders de mogelijkheid om tot 8:30 uur in de klas mee te spelen met hun kind.

 

De algemene dagindeling ziet er als volgt uit:

8:15 uur tot 12:00 uur

 • Ontvangst door begeleiders en 2 leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool
 • De opening van de dag volgens een vast ritueel in de kring
 • Speel-leertijd / therapietijd / uitwisseling met de basisschool of peuterspeelzaal
 • Gezamenlijk fruit eten en wat drinken
 • Extra tijd om te verschonen / zindelijkheid oefenen
 • Buiten spelen (tegelijk met 2 kleuterklassen van de basisschool)
 • Speel-leertijd / uitwisseling met de basisschool / therapietijd

12:00 uur tot 15:30 uur

 • Gezamelijk eten en drinken
 • Extra tijd om te verschonen / zindelijkheid oefenen
 • Buiten spelen (tegelijk met 2 klassen van de basisschool) of rusten (voor de kinderen die dat nodig hebben)
 • Speel-leertijd / therapietijd / uitwisseling met de basisschool of peuterspeelzaal
 • Gezamenlijk tussendoortje eten en wat drinken
 • Extra tijd om te verschonen / zindelijkheid oefenen
 • Afsluiting van de dag volgens een vast ritueel in de kring

 

Per kind wordt er per dag/week een planning gemaakt. Zo komt elk kind in de aangeboden tijd dagelijks aan de beurt voor:

 • Begeleid spelen/leren
 • Therapie
 • Uitwisseling met de basisschool of peuterspeelzaal

 


 

Werkwijze uitwisseling met de basisschool 

Vier keer per dag is er een mogelijkheid gecreeërd om met een Stichting Bram-kind een klas van de basisschool te bezoeken om met de kinderen zonder een beperking in contact te komen en mee te doen met de activiteit/les die op dat moment gegeven wordt in de klas. Tijdens deze ontmoetingsmomenten worden de kinderen van Stichting Bram altijd begeleid door de groepsbegeleider, stagiaire en/of vrijwilliger van Stichting Bram. Deze momenten zijn vooraf door de begeleidsters van SBR besproken en vastgelegd met de leerkrachten. Ook is er gezamenlijk gekeken naar de geschikheid/het doel van de activiteit/les van dat moment voor het Stichting Bram-kind en de basisschoolleerlingen.

De basisschool is onderverdeeld in 3 "bouwen".
• De onderbouw (groepen 1 en 2)
• De middenbouw (groepen 3, 4 en 5)
• De bovenbouw (groepen 6, 7 en 8)

De kinderen van de basisschool zijn in onze klas ook welkom om met onze kinderen te spelen, muziek te maken, maar ook om te helpen met bijvoorbeeld eten klaarmaken en samen eten. Daarnaast hopen we dat in de toekomst de reguliere kinderen die dat nodig hebben ook gebruik kunnen maken van de deskundigen die binnen onze groep werken. 

Het mes snijdt aan twee kanten. De reguliere kinderen zijn natuurlijk ook in onze klas welkom. We zullen met onze kinderen veel activiteiten ondernemen die de sensorische integratie bevorderen. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkeling van onze kinderen, maar zeker ook voor veel (jonge) kinderen zonder EMB (ernstig meervoudige beperking).

doneren ws

Facebooknsgk-logo

Free business joomla templates