HomeOver SBRANBI

Zorgbrede governancecode

Ondanks dat we een zeer kleine zorgorganisatie zijn, nemen we binnen Stichting Bram Ridderkerk de Zorgbrede Governancecode uiterst serieus. Er wordt veel zorg besteed aan het implementeren van de code binnen de stichting. Stichting Bram Ridderkerk streeft naar een cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

De volgende documenten via deze website te downloaden:


ANBI

Stichting Bram Ridderkerk is sinds 10 juli 2012 officieel een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55669603.  

SBR is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beoogde instelling, ANBI, hierdoor zijn giften aan SBR aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Naam van de instelling:
Stichting Bram Ridderkerk

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer:
851810846

Post- en bezoekadres
Postadres:
Clara Wichmannstraat 38
2984 XG Ridderkerk

Bezoekadres:
Voorn 9
2986 JA Ridderkerk

Doelstelling:
Onze doelen op een rij:

  • Het bieden van een kwalitatief goede en individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen.
  • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder (ernstig) meervoudige beperkingen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om onze doelen te bereiken gaat de stichting onder andere onderstaande activiteiten ontwikkelen:

  • Aanbieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen aan de hand van het gebruik en toepassen van verschillende leerlijnen, binnen een reguliere basisschool.
  • Creëren en aanbieden van zoveel mogelijk verschillende contactmomenten tussen de kinderen met en zonder een beperking.

Functie van de bestuurders
Raad van Toezicht
dhr. G.J. van Rangelrooy, Voorzitter
mevr. S. Kooiman

Raad van Bestuur
dhr. T. van Vliet, voorzitter
mevr. M. Bakker, penningmeester
mevr. M. Hakkert, secretaris
dhr. B. Nugteren, algemeen lid

Beloningsbeleid

Raad van Toezicht en Bestuur
De stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een Bestuur. Alle leden doen hun werk geheel op vrijwillige basis. Zij kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding voor onkosten, zoals reiskosten. 


Het bestuur heeft een directeur (mevr. M. de Vries) aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de stichting. De directeur doet haar werkzaamheden geheel op vrijwillige basis. Wel kan zij aanspraak maken op een onkostenvergoeding. 

Medewerkers
Momenteel zijn er 6 medewerkers in loondienst. Zij worden beloond volgens de Cao Gehandicaptenzorg.

Stagiaires en vrijwilligers
De stagiaires ontvangen geen financiële vergoedingen. Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor reiskosten en andere onkosten.


Jeugdwet

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) hebben een zorgovereenkomst afgesloten met Stichting Bram op het gebied van de Jeugdwet. Kinderen die in Barendrecht, Albrandwaard of Ridderkerk wonen kunnen daardoor zorg en begeleiding via de Jeugdwet inkopen bij Stichting Bram. 

doneren ws

Facebooknsgk-logo

Free business joomla templates